Bestyrelsen / Vedtægter for DBF

Vedtægter for DBF

 
Vedtægter
for
Dybvad Borgerforening
 
§1
Foreningens navn er Dybvad Borgerforening.
 
§2
Foreningens formål er at varetage og fremme byens og omegnens interesser.
 
§3
De i foreningens eje værende aktiver (ejendomme, jord, likvid kapital, materiel og lign.) administreres af den til enhver tid siddende bestyrelse under ansvar for den ordinære generalforsamling.
 
Medlemsforholdet
 
§4
Som medlem af Dybvad Borgerforening kan optages enkeltpersoner, foreninger, virksomheder m.v., som agerer i overensstemmelse med Borgerforeningens formål, jf. §2. Et medlemskab kan maksimalt give 2 stemmer.
 
§5
Medlemskontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie og optages efter vedtagelse på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.
 
§6
Ethvert medlem er berettiget til at fremkomme med anker og andragender i foreningens anliggender. Disse stiles til bestyrelsen og med medlemmets underskrift, da de ellers ikke kan tages i betragtning.
 
§7
Efter indstilling fra bestyrelsen kan en generalforsamling ekskludere et medlem, hvis vedkommende findes at være i modstrid med foreningens interesser eller vedtægter. Intet medlem kan stå i restance i mere end 1 år. Udmeldelse skal ske til formanden eller kassereren. Udtrådte medlemmer har intet krav på foreningens midler eller ejendele.
 
Bestyrelsen
 
§8
a) Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen og afgår efter tur, 2 og 2 og 3 hvert år.
 
b) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, samt eventuelle udvalg. Afgående formand indkalder til konstituerende møde og leder formandsvalget.
 
c) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er mødt. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol.
 
d) Bestyrelsen forvalter foreningens midler på bedste måde og søger at øge disse.
 
e) Ingen er pligtig til at modtage genvalg før 3 år efter udtræden af bestyrelsen.
 
f) Bestyrelsen er berettiget til at tage bestemmelser om foreningens virke indenfor de her fremsatte vedtægter. I sager, der ikke kan henføres under vedtægterne, må bestyrelsen varetage foreningens interesse efter bedste evne. Større sager, der berører foreningen økonomisk, f.eks. køb og salg af fast ejendom, skal altid forelægges en generalforsamling.
 
g) Bestyrelsen kan sammenkaldes af formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
 
h) Bestyrelsesmøde skal så vidt muligt afholdes mindst 1 gang om måneden.
 
Generalforsamlingen
 
§9
a) Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
 
 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 -suppleanter
7. Valg af revisorer og 1 -suppleant
8. Eventuelt
 
b) Forslag, der ønskes sat under afstemning, skal være tilstillet bestyrelsen skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, og skal være forsynet med forslagsstillerens navn.
 
c) Alle valg og afstemninger på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne gyldige stemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Det må forud for afstemningen meddeles, hvorvidt et eller flere af de på omvalg værende bestyrelsesmedlemmer nægter at modtage genvalg. Opstilling af kandidater under punkt 6 sker mundtligt, hvorefter de foreslåede kandidater får mulighed for at tilkendegive deres interesse for valg. Selve valghandlingen skal være skriftlig hvis der herefter er flere interesserede opstillede, end der er på valg. Som suppleanter vælges kandidaterne med næstflest stemmer, eller (hvis sådanne ikke findes) ved mundtlig tilkendegivelse på generalforsamlingen.
 
d) Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når som helst, bestyrelsen finder en anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne i skrivelse til bestyrelsen – med angivelse af forhandlingsemne – forlanger det.
 
e) Ved generalforsamlingen forefindes en forhandlingsprotokol, som underskrives af dirigent og formand.
 
f) Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødte medlemmers antal.
 
g) Vedtægtsændringer skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, og der skal være afgivet mindst 2/3 af de mødte stemmer derfor.
 
h) Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages varsel og bekendtgøres med dagsorden i den lokale avis. Medlemsmøde kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer med samme varsel og bekendtgøres som ved generalforsamling.
 
Revisionen
 
§10 Til at gennemgå foreningens regnskaber vælger den ordinære generalforsamling hvert år 2 revisorer, der ikke må have sæde i bestyrelsen.
 
Regnskabet
 
§11
a) Kassereren opkræver kontingent, fører en medlemsliste og forestår de løbende ind- og udbetalinger. Der føres en regnskabs- og kassebog, og kassereren forelægger det reviderede regnskab på generalforsamlingen.
 
b) Revisorerne har til enhver tid ret til at gennemse bøger og bilag.
 
c) Regnskabsåret følger kalenderåret.
 
-
 
§12
Foreningens stiftelsesdag, den 18. februar, bør festligholdes.
 
§13
Generalforsamlingen tager bestemmelse om foreningens opløsning, og dens midler må ikke overgå til andet formål end byens og egnens interesser og kan ikke blive genstand for deling.
 
--
 
Disse vedtægter afløser lov af 18. februar 1914 og senere ændringer af 11. marts 1975, 21. marts 2007, 30. marts 2015 og 13. marts 2019
Dybvad Borgerforening | Idskovvej 16, 9352 Dybvad