Bestyrelsen / Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 -suppleanter
7. Valg af revisorer og 1 -suppleant
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes sat under afstemning, skal være tilstillet bestyrelsen skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, og skal være forsynet med forslagsstillerens navn.

Alle valg og afstemninger på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne gyldige stemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Det må forud for afstemningen meddeles, hvorvidt et eller flere af de på omvalg værende bestyrelsesmedlemmer nægter at modtage genvalg. Opstilling af kandidater under punkt 6 sker mundtligt, hvorefter de foreslåede kandidater får mulighed for at tilkendegive deres interesse for valg. Selve valghandlingen skal være skriftlig hvis der herefter er flere interesserede opstillede, end der er på valg. Som suppleanter vælges kandidaterne med næstflest stemmer, eller (hvis sådanne ikke findes) ved mundtlig tilkendegivelse på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når som helst, bestyrelsen finder en anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne i skrivelse til bestyrelsen – med angivelse af forhandlingsemne – forlanger det.

Ved generalforsamlingen forefindes en forhandlingsprotokol, som underskrives af dirigent og formand.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødte medlemmers antal.

Vedtægtsændringer skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, og der skal være afgivet mindst 2/3 af de mødte stemmer derfor.

Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages varsel og bekendtgøres med dagsorden i den lokale avis. Medlemsmøde kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer med samme varsel og bekendtgøres som ved generalforsamling.
 
 
Læs referatet fra foreningens seneste generalforsamling (marts 2024) ved at klikke HER (åbnes som pdf-fil)
Dybvad Borgerforening | Idskovvej 16, 9352 Dybvad